Preskočiť na obsah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SV.P. FIDELITAS, s. r. o., DOPRAVA

  1. I. Predmet dodávok

1. Predmetom dodávok je doprava čerstvých betónových zmesí, ktorých sortiment je uvedený v cenníku SV.P.FIDELITAS, s. r. o. Predmetom dodávky je tiež doprava výrobkov a služby s tým súvisiace.

II. Vznik zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim, uzatvorením kúpnej zmluvy alebo písomnej objednávky.

III. Objednávanie dopravy čerstvého betónu a čerpadiel

1. Kupujúci uplatňuje požiadavku na dodávku výrobkov osobne alebo telefonicky do 14:00h. predchádzajúceho dňa.

2. Objednávky na použitie čerpadla je nutné uplatniť minimálne 3 dni vopred na dispečingu.

3. Plneniu objednávok uplatnených v súlade s bodmi 1-2 bude daná priorita v požadovanom množstve a čase.

4. Ostatné objednávky budú plnené podľa aktuálnych kapacitných možností predávajúceho.

5. Pri uplatnení objednávky musí kupujúci uviesť všetky informácie, ktoré môžu ovplyvniť plynulý priebeh dodávok výrobkov, predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ktoré kupujúcemu vzniknú vinou vecne, alebo časovo nepresne špecifikovanej objednávky.

6. Zrušenie objednávky, zmeny termínu alebo objemu dodávky musí kupujúci neodkladne a v dostatočnom predstihu oznámiť dispečerovi SV.P.FIDELITAS, s. r. o., konkrétne do 14:00 h. dňa, ktorý predchádza dňu, kedy má byť objednávka realizovaná.

7. Výrobky vrátené zo stavby späť na SV.P.FIDELITAS, s. r. o., z dôvodu nepripravenosti stavby, zlého výpočtu, alebo zlého spresnenia množstva, budú v dôsledku zvýšených nákladov na vynútenú recykláciu účtované s 50% príplatkom.

8. Požiadavky na dodanie špeciálnych druhov prísad a pod. je nutné konzultovať s dispečingom SV.P.FIDELITAS, s. r. o., kde budú kupujúcemu podané všetky potrebné informácie. 1. Pod dodávkou sa rozumie dodanie výrobku v dohodnutom čase, množstve a kvalite na miesto plnenia dodávky.

2. Na dodané výrobky musí predávajúci vystaviť dodací list, ktorý musí obsahovať nasledujúce údaje: – označenie kupujúceho a miesto prevzatia výrobku,

– množstvo dodaného výrobku v m3,

druh a triedu výrobku, stupeň konzistencie, druh a triedu cementu, druh prísad,

dátum a čas vystavenia dodacieho listu,

použitý dopravný prostriedok, ŠPZ a meno vodiča, čas príchodu na miesto prevzatia a čas ukončenia prevzatia doplní vodič podľa skutočnosti a nechá ho potvrdiť preberajúcou osobou kupujúceho.

IV. Dodávka a dodávané množstvo

3. Jednotlivé dodávky sú obmedzené kapacitou dopravných prostriedkov. Ak je požadované množstvo výrobku menšie, než je kapacita dopravného prostriedku, hradí kupujúci prepravné náklady ako pri plnom vyťažení.

4. Kupujúci je povinný pri požiadavke na zabezpečenie dodávok výrobkov po diaľniciach a cestách prvej triedy v sobotu, nedeľu, vo sviatok a v čase prázdnin, zabezpečiť výnimku k

5. Na dohodnuté dodávky a lehoty nie je predávajúci viazaný v prípadoch vyššej moci a zároveň vtedy, ak dôjde k výpadkom energie, dodávok vody, nepriechodnosti dopravných komunikácií, úradného príkazu, porúch, výrobných a dopravných zariadení, pokiaľ ich predávajúci nemohol predvídať a nedalo sa im predísť. V týchto uvedených prípadoch sa dodacia lehota predlžuje o dobu, počas ktorej prekážky trvali a nie je možné od predávajúceho požadovať náhradu škody a zmluvou stanovené odškodné (pokutu), iba ak by došlo zo strany predávajúceho k zámernému, alebo nedbalému konaniu. Ak uvedené okolnosti výkon, alebo dodávku celkom znemožnia, je predávajúci zbavený povinnosti výkon alebo dodávku splniť.

1. Miestom plnenia dodávky býva spravidla stavba kupujúceho.

2. Kupujúci je povinný zaistiť v priestore prevzatia výrobku podmienky zodpovedajúce všeobecne platným predpisom z hľadiska bezpečnosti práce. Predovšetkým musí zaistiť zjazdnosť a dostatočnú pevnosť príjazdových komunikácií a dostatočne uvoľnený priestor pre pristavenie čerpadla betónu. Zodpovedá za prípadné znečistenie verejných plôch a komunikácií vozidlami predávajúceho vychádzajúcimi zo stavby, pokiaľ došlo k ich znečisteniu. Pokiaľ k znečisteniu verejných plôch a komunikácií došlo, je kupujúci povinný ich odstrániť na svoje náklady.

3. Kupujúci zodpovedá za prevedenie potrebných ochranných opatrení, uzávierku komunikácií a chodníkov a za vybavenie potrebných výnimiek.

4. Poverený pracovník kupujúceho zaistí, aby prevzatie výrobku prebiehalo bez zbytočných prestojov a nedošlo k znehodnoteniu čerstvého betónu nadmerne dlhou dobou vykládky.

5. Vodiči predávajúceho nie sú poverení, ani oprávnení konať menom predávajúceho.

1. Všetky ceny sú zjednávané dohodou predávajúceho s kupujúcim. Pokiaľ nie je dohodnuté

2. Vydaním nového cenníka strácajú všetky skôr vydané cenníky platnosť.

3. Predávajúci môže požadovať zaplatenie kúpnej ceny pred dodaním výrobku formou zálohy. Záloha sa vyberá spravidla v predpokladanej výške dodávky.

4. Splatnosť daňových dokladov – faktúr predávajúceho, je 14 dní od vydania, ak nie je písomne dohodnuté inak.

jazde po týchto komunikáciách.

V. Miesto plnenia a pracovné podmienky na pracovisku

V prípade, že kupujúci neustanoví poverenú, splnomocnenú osobu na prevzatie výrobku na stavenisku, považuje sa za takúto osobu, akákoľvek osoba prítomná na stavenisku. Touto osobou potvrdené a nereklamované dodacie listy a výkazy výkonov čerpadiel sa považujú za nesporné a sú podkladom pre fakturáciu.

VI. Cena, splatnosť daňových dokladov

inak, platia ceny uvedené v cenníku SV.P.FIDELITAS, s. r. o. platnom v dobe dodávky.

VII. Záväzky kupujúceho a platobné podmienky

1. Predávajúci fakturuje jednotlivé dodávky priebežne. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu

cenu v lehote splatnosti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

2. V prípade oneskorenia platieb môže predávajúci účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia.

3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona, dodacie listy sa k faktúram prikladajú.

4. V prípade, že faktúra obsahuje nesprávne, alebo neúplne údaje, je kupujúci oprávnený ju vrátiť na prepracovanie, alebo doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry zaniká pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti beží znovu odo dňa vystavenia opravných faktúr.

V prípade, že je zmluvne stanovená dlhšia splatnosť takýchto faktúr, ako je uvedené v VOP, je kupujúci povinný ju reklamovať do 14 dní po obdržaní, inak sa faktúra považuje za akceptovanú a neskoršia reklamácia nebude uznaná.

5. V prípade, že kupujúci opakovane nedodržuje splatnosť faktúr, považuje to predávajúci za podstatné porušenie zmluvy. V takomto prípade je predávajúci oprávnený na zastavenie dodávok a doúčtovanie všetkých poskytnutých zliav, prípadne i odstúpiť od zmluvného vzťahu. Predávajúci je ďalej oprávnený podniknúť všetky dostupné kroky na vymoženie pohľadávky od dlžného kupujúceho.

VIII. Kvalita dodávky a jej dokladovanie

1. Predávajúci zodpovedá za to, že výrobok má v dobe prevzatia vlastnosti podľa STN EN 206- 1/NA.

2. Kvalitu výrobku dokladuje predávajúci vyhlásením zhody podľa zákona a súhrnnými mesačnými protokolmi o kontrolných skúškach. Tieto protokoly sú na vyžiadanie zasielané kupujúcemu po úplnom uhradení splatných faktúr. Náklady na predpísané skúšky a ich početnosť podľa STN sú zahrnuté v cene výrobku. Ak požaduje kupujúci iný druh skúšky, alebo väčšiu početnosť týchto skúšok, je nutné ich dopredu objednať, pričom náklady spojené s ich vykonaním budú kupujúcemu preúčtované.

3. Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie kvality výrobku v nasledujúcich prípadoch:

ak sa pridá na stavbe do výrobku voda na príkaz kupujúceho,

ak sa mieša dodaný výrobok s výrobkom od iného dodávateľa,

ak pridá kupujúci do dodaného výrobku prísady alebo prímesi bez vedomia predávajúceho,

pri vykládke dlhšej ako 50 minút, pokiaľ k nej došlo z viny kupujúceho,

v prípade nesprávneho spracovania a ošetrovania výrobku,

v prípade neodbornej prepravy dopravnými prostriedkami kupujúceho.

IX. Záruka a reklamačné konanie

1. Na výrobky poskytuje predávajúci záruku za predpokladu odborného spracovania na

stavbe.

2. Vady zrejmé pri prevzatí (konzistencie, veľkosť max. zrna kameniva) musí kupujúci reklamovať ihneď po zistení. Reklamácia nezhodného výrobku sa uplatňuje okamžite u manažéra firmy, prípadne dispečera telefonicky, následne musí byť každá reklamácia podaná písomne. Písomná reklamácia musí obsahovať číslo dodacieho listu, miesto uloženia na stavbe, popis nezhody, údaje o tom, kedy a komu bola reklamácia nahlásená, atď. Výrobok, ktorý nezodpovedá objednávke, nesmie byť zabudovaný do konštrukcie a musí byť vrátený na SV. P. FIDELITAS, s. r. o. Pokiaľ kupujúci zabuduje do konštrukcie výrobok napriek jeho zjavným vadám, preberá plnú zodpovednosť za škody, ktoré zabudovaním nezhodného betónu vzniknú.

X. Záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutie vlastníckych práv kupujúceho k predmetu plnenia kúpnej zmluvy, alebo zmluvnej objednávky, nastáva dňom úhrady zmluvnej kúpnej ceny.

2. Oblasti obchodných vzťahov, ktoré nerieši VOP, kúpna zmluva, alebo zmluvná objednávka, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne

platných právnych noriem. VOP sú platné aj vtedy, ak sa na nich v rámci bežných obchodných vzťahov predávajúci vyslovene neodvolá. Ustanovenia a dojednania kúpnej zmluvy, alebo zmluvnej objednávky sú významom aj svojou právnou váhou nadradené týmto VOP.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SV.P. FIDELITAS, s. r. o., AUTOSERVIS

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa aplikujú na všetky služby autoservisu spoločnosti SV.P. FIDELITAS, s. r. o., ako zhotoviteľom s druhou zmluvnou stranou, ako objednávateľom, za účelom zhotovenia diela – vykonanie údržby a/alebo opravy motorových, alebo nákladných vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových, alebo nákladných vozidiel.

2. Objednávateľ sa v prípade záujmu o vykonanie diela zhotoviteľom, zaväzuje v sídle zhotoviteľa podpísať zákazkový list – objednávku diela, ktorý obsahuje špecifikáciu motorového, alebo nákladného vozidla, ktorého opravu objednávateľ objednáva spolu s popisom diela, ktorého vykonanie objednávateľ požaduje. Objednávka musí byť podpísaná objednávateľom, (osobou oprávnenou konať za objednávateľa) osobne, príp. splnomocnencom objednávateľa. Za

splnomocnenca objednávateľa sa v zmysle týchto VOP považuje osoba, ktorá disponuje

motorovým, alebo nákladným vozidlom a dokladmi vozidla, na ktorom sa má dielo vykonať.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť len úplnú objednávku objednávateľa, ktorej náležitosti sú špecifikované v článku I. bode 2. VOP.

4. Zhotoviteľ po prijatí objednávky na vykonanie diela bez zbytočného odkladu preverí dostupnosť náhradných dielov a/alebo príslušenstva motorových a nákladných vozidiel, potrebných na zhotovenie diela. V prípade ak zhotoviteľ nie je schopný zhotoviť objednávateľom objednané dielo, zhotoviteľ odmietne objednávku objednávateľa. V opačnom prípade, zhotoviteľ po preverení objednávky, objednávku objednávateľa prijme. Má sa zato, že objednávka je prijatá aj v prípade, ak túto podpíše zhotoviteľ, príp. zamestnanec zhotoviteľa na to oprávnený – prijímací technik v autoservise.

5. V zmysle týchto VOP sa zmluva považuje za uzavretú dňom prijatia objednávky objednávateľa zhotoviteľom.

6. Objednávateľ koná vo vzťahu k zhotoviteľovi osobne a samostatne, alebo prostredníctvom osoby oprávnenej konať za objednávateľa. Za osobu oprávnenú konať za objednávateľa sa v zmysle

týchto VOP považuje osoba, ktorá disponuje motorovým vozidlom a dokladmi motorového vozidla, na ktorom sa má dielo vykonať.

7. Zhotoviteľ koná vo vzťahu k objednávateľovi spôsobom vyplývajúcim z obchodného registra, alebo povereným zamestnancom.

I. Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.

2. V súlade s ustanovením § 536 ods.2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie vykonanie údržby a/alebo opravy motorových, alebo nákladných vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových, alebo nákladných vozidiel, špecifikované v objednávke objednávateľa.

II. Cena, mena a platobné podmienky

1. Cenu diela stanoví zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa predbežne a odhadom pri prijatí objednávky v zmysle platného cenníka a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť opravy a/alebo údržby, na základe nezáväzného rozpočtu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané dielo cenu diela stanovenú súčtom ceny práce servisného technika, zhotoviteľa,

ceny uvedenej v cenníku zhotoviteľa a ceny náhradných dielov a/alebo príslušenstva motorového, alebo nákladného vozidla použitých pri oprave/údržbe motorového, alebo nákladného vozidla.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu po stanovení predbežnej ceny diela zhotoviteľom pri prijatí objednávky. Odstúpenie od zmluvy, v zmysle tohto bodu VOP, je objednávateľ oprávnený urobiť hneď po oznámení predbežnej ceny diela zhotoviteľom, ak túto neakceptuje a to písomným vyznačením storna objednávky na predmetnej objednávke diela.

V opačnom prípade sa na odstúpenie objednávateľa od zmluvy neprihliada. Zmluva zaniká písomným vyznačením storna objednávky na predmetnej objednávke diela.

3. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah prác/diela presahuje rozsah uvedený objednávateľom v objednávke, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť aj cenu diela, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť telefonicky a požiadať o jeho súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, zhotoviteľ môže vykonať dielo len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alternatívne môže zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy o dielo. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy o dielo z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto bodu VOP, má zhotoviteľ nárok na náhradu vynaložených nákladov, na náhradu už namontovaných náhradných dielov, príslušenstva a na náhradu ceny prác vykonaných do momentu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy o dielo.

4. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu diela o viac ako 20%, je zhotoviteľ povinný telefonicky upozorniť na túto skutočnosť objednávateľa. Ak objednávateľ do 24 hodín od oznámenia zhotoviteľa o potrebe prekročiť cenu diela o viac ako 20%, nezašle zhotoviteľovi písomné odstúpenie od zmluvy o dielo (mailom, osobne), má sa zato, že objednávateľ s navýšením ceny diela súhlasí. Ak objednávateľ z dôvodu, spôsobom a v lehote uvedených v tomto bode VOP od zmluvy o dielo odstúpi, má zhotoviteľ nárok na náhradu vynaložených nákladov, na náhradu už namontovaných náhradných dielov, príslušenstva a na náhradu ceny prác vykonaných do momentu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy o dielo.

5. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu diela o menej ako 20%, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zvýšenú v tomto rozsahu. Objednávateľ podpisom objednávky, ktorým zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, potvrdzuje súhlas so zvýšením ceny diela do 20% v prípade potreby a to za účelom riadneho vykonania diela.

6. Objednávateľ je ďalej povinný pristúpiť na zvýšenie ceny diela v prípade cenových zmien hlavných komponentov, surovín, energie a tým aj materiálov a výrobkov potrebných na zhotovenie diela.

Zvýšenie ceny takýmto spôsobom nesmie presiahnuť 5% ceny diela.

7. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela, ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste montáže diela.

8. K cene diela účtuje zhotoviteľ objednávateľovi DPH vo výške sadzby stanovenej v tom čase platnými právnymi predpismi SR.

9. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v hotovosti k rukám zhotoviteľa pri odovzdávaní diela zhotoviteľom, o čom mu zhotoviteľ vydá písomné potvrdenie, alebo po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený zaplatiť cenu diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený vo VÚB,

č. ú. SK160 200 000 000 125 252 2053, variabilný symbol (číslo zálohovej faktúry) najneskôr do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry.

10. V prípade, ak na základe nezáväzného rozpočtu cena diela presiahne 500 € bez DPH, je objednávateľ povinný zaplatiť preddavok ceny diela vo výške 50% z predbežnej ceny diela do 5 dní od vystavenia zálohovej faktúry v hotovosti, k rukám zhotoviteľa v sídle

zhotoviteľa, , alebo po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený zaplatiť cenu diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený vo VÚB,

č. účtu: SK160 200 000 000 125 252 2053. Následne je objednávateľ povinný zaplatiť doplatok ceny diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

11. Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu zhotoviteľa, alebo deň zaplatenia dlžnej sumy v hotovosti k rukám zhotoviteľa.

12. Bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ, bankové poplatky zhotoviteľa znáša zhotoviteľ.

13. V prípade porušenia povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť cenu diela riadne, včas, spôsobom a v lehotách dohodnutých v týchto VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť

zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy, za každý deň trvania porušenia povinnosti zo strany objednávateľa. Nárok, tej ktorej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou zostáva týmto nedotknutý.

III. Spôsob a miesto vykonávania diela

l. Miestom zhotovenia diela je miesto podnikania zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v mieste zhotovenia diela a odovzdať vykonané

dielo v mieste zhotovenia diela objednávateľovi, kde je objednávateľ povinný dielo

prevziať.

IV. Termín vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom termíne, inak, v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela a dostupnosť potrebných náhradných dielov.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým/obvyklým termínom.

3. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí preddavok ceny diela a poruší tak svoju povinnosť

špecifikovanú v čl. III. bod 10. týchto VOP, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť termín vykonania diela a začať s vykonávaním diela, až po zaplatení preddavku ceny diela, zo strany objednávateľa. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí potrebu zvýšenia rozsahu prác/diela, oproti pôvodnej objednávke objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín vykonania diela primerane zvýšenej časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác/diela.

V. Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela

1. Zhotoviteľ diela po vykonaní diela vyhotoví špecifikáciu vykonaného diela, konkrétne popis práce, dodaný tovar, cena diela. Predmetná špecifikácia zároveň slúži ako preberací protokol k vykonanému dielu.

2. Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení záväzku zhotoviteľa zo zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, a poučiť ho o spôsobe údržby diela.

4. Zhotoviteľ je povinný v prítomnosti objednávateľa pred prevzatím diela toto podrobiť skúške funkčnosti za účelom zistenia, či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie diela.

2. Ak pri výkone skúšky diela, alebo pri jeho odovzdaní budú zmluvnými stranami zistené vady, tieto sa vyznačia v preberacom protokole.

VI. Vady diela a nároky z vád diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite v zmysle objednávky objednávateľa, inak v rozsahu a kvalite obvyklej.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, alebo, ak objednávateľ dielo neprevezme včas, v čase, kedy mal objednávateľ povinnosť dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ zároveň poskytuje záruku za kvalitu diela, ktorou preberá na seba zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvykle vlastnosti.

4. Záručná doba je 3 mesiace na servisné práce a v rozsahu poskytnutom výrobcom na náhradné diely, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdania, musí objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 5 dní, odo dňa odovzdania diela. Vady kvality diela, na ktoré zhotoviteľ – dátum objednávky,

– špecifikáciu vykonaného diela,

– dátum vykonania diela,

– opis vady diela a ako sa prejavuje,

– voľbu nároku.

poskytol záruku za kvalitu, je objednávateľ povinný písomne reklamovať do 5 dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:

V opačnom prípade sa na reklamáciu neprihliada.

6. Na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. § 436 až § 441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne týmito VOP.

7. Objednávateľ má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov : – odstránenie vady opravou diela, ak vadu diela možno odstrániť opravou a dielo je opraviteľné,

– výmena zhotoviteľom dodaného a namontovaného náhradného diela, ak vadu diela nemožno odstrániť opravou.

VII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku, alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa dokáže, že: – nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,

– prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,

– prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť, ani ich prekonať.

4. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni, alebo bude brániť v plnení povinností a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.

5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

6. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie je zmena hospodárskych pomerov niektorej zo strán.

7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená strana nie je oprávnená odstúpiť od zmluvy o dielo.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa: www.svpfidelitas.sk

2. Tieto VOP, v súlade s ustanovením § 273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, sú prílohou zmluvy, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a určujú časť obsahu zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

3. Pre objednávateľa sú VOP záväzné dňom ich akceptácie v objednávke objednávateľa, čo objednávateľ potvrdí svojím podpisom vyhlásenia o oboznámení sa so VOP a ich akceptáciou. Toto vyhlásenie je súčasťou formulára objednávky.

4. Tieto VOP môžu byť zhotoviteľom menené len písomnou formou.

5. Pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodujúce znenie VOP platné v čase zaslania objednávky diela objednávateľom.

6. Písomnosti sa doručujú pre objednávateľa na adresu uvedenú v objednávke objednávateľa a pre zhotoviteľa na adresu uvedenú vo vyhlásení o prijatí objednávky, alebo na poslednú známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

7. Ostatné náležitosti v týchto VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SV.P. FIDELITAS, s.r.o., PNEUSERVIS – PREDAJ TOVARU

  1. I. Objednávanie tovaru
  2. 1. Zadanie objednávky. Zákazník objednáva tovar prostredníctvom objednávky, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu zákazníka (pri fyzických osobách – nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, príp. e-mail, pri fyzických osobách – podnikateľoch

v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v živnostenskom alebo inom registri, telefónne číslo, príp. e-mail a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri, telefónne číslo, príp. e-mail) a presné určenie požadovaného druhu, množstva a akosti tovaru a prípadne aj ďalšie

náležitosti potrebné na riadne vybavenie objednávky. Objednávka, ktorá nebude mať minimálne základné obsahové náležitosti, nebude vybavená. Miestom prevzatia tovaru je prevádzka predávajúceho.

Dodatočné zmeny fakturačných údajov nie sú možné. Faktúra bude vystavená na základe údajov vyplnených objednávajúcim v objednávke.

2. Uzatvorenie zmluvy. Po prijatí objednávky predávajúci, informuje kupujúceho o dostupnosti tovaru a termíne dodania na prevádzku predávajúceho.

V prípade, že zákazníkom objednaný tovar nie je momentálne dostupný na sklade predávajúceho ani na sklade výrobcu, predávajúci o danej skutočnosti informuje zákazníka telefonicky, alebo emailom. Zákazníkovi môže byť ponúknutý alternatívny dostupný tovar. Zákazník má právo v prípade nedostupnosti objednaného tovaru právo objednávku pozmeniť, alebo stornovať.

3. Záloha na kúpnu cenu. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 100,– EUR má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch

má právo kupujúci požadovať až 100% kúpnej ceny za ním objednaný tovar, ako zálohovú platbu, alebo platbu vopred.

4. Storno objednávky. Po akceptácii objednávky ju môže zákazník stornovať iba v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. 1. Dodávka tovaru bude realizovaná podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových

2. Tovar bude dodaný zákazníkovi do miesta uvedeného v objednávke. Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, prekontrolovať správnosť a úplnosť dodaného tovaru, či dodaný tovar nie je poškodený a prevziať ho len, ak nie je poškodený.

Podľa §7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom obchode má spotrebiteľ nárok do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúci musí vrátiť peniaze do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odovzdať tovar predávajúcemu,

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Vzhľadom na povahu predávaného

tovaru nesmie byť vrátený tovar používaný. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu je povinný zaplatiť zákazník, bez nároku na ich preplatenie predávajúcim.

II. Dodacie podmienky

možností predávajúceho realizovaná v čo najkratšom termíne, o ktorom je kupujúci informovaný osobne, telefonicky, alebo e-mailom.

3. Ak objednávka nebude obsahovať miesto dodania tovaru, tovar bude dodaný v mieste prevádzky predávajúceho, kde si ho môže zákazník na vlastné náklady osobne prevziať. Zákazník je povinný vyzdvihnúť svoj tovar do 48 hodín, v opačnom prípade je jeho objednávka stornovaná. Pri osobnom odbere je možná platba iba v hotovosti.

4. Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

5. S tovarom je zákazníkovi vždy odovzdaný daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom a podľa povahy tovaru aj návod na používanie a záručný list. V prípade, že kúpeným tovarom je pneumatika, vzhľadom na povahu tovaru sa návodom na používanie tovaru rozumie popis tovaru uvedený na stránke produktu, alebo popis v kolónkach o podrobných informáciách.

V. Cena za Tovar

1. Cena za Tovar je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny jednotlivých položiek tovaru v aktuálnej ponuke predávajúceho je uvedená v aktuálnom cenníku. Cena tovaru podľa zmluvy sa vypočíta podľa jednotlivých položiek cenníka a množstva a druhu objednaného tovaru.

2. Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v zmluve a/alebo cenníku sú uvádzané vrátane DPH.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru uvedených v cenníku, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcov tovaru a/alebo zvýšenia nákladov predávajúceho súvisiacich s obstaraním príslušných položiek tovaru.

4. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.

5. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr akceptované objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

VI. Platobné podmienky

1. Pri osobnom odbere tovaru v mieste prevádzky predávajúceho platí zákazník za tovar pri prevzatí. Pri osobnom odbere je možná platba iba v hotovosti.

Predávajúci vystaví a odovzdá kupujúcemu daňový doklad – faktúru v deň prevzatia tovaru na prevádzke.

Tovar až do jeho úplného zaplatenia zostáva majetkom dodávateľa. V prípade nevysporiadania pohľadávky v termíne splatnosti dohodnutom na faktúre, si dodávateľ môže nárokovať vrátenie tovaru.

VII. Záruky, reklamácie

1. Záručná doba. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru zákazníkom v dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom, v dôsledku používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu, (ak je s tovarom dodaný) v dôsledku používania

tovaru na iný účel, než na ktorý je určený, v dôsledku poškodenia spôsobeného zákazníkom, alebo akoukoľvek treťou osobou a v dôsledku prípadov vyššej moci (prírodné katastrofy a pod.).

V prípade, že kúpeným tovarom je pneumatika, vzhľadom na povahu tovaru, sa návodom na používanie tovaru rozumie popis tovaru, uvedený na stránke produktu, alebo popis v kolónkach o podrobných informáciách.

2. Vyskúšanie funkčnosti tovaru. Predávajúci je pri osobnom prevzatí tovaru v mieste prevádzky predávajúceho povinný na žiadosť zákazníka odskúšať funkčnosť predávaného tovaru, ak to jeho

povaha pripúšťa.

3. Uplatnenie reklamácie. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný tovar dôkladne prehliadnuť, s

cieľom zistiť potenciálne vady množstva, akosti a vyhotovenia. Pri zistení vady množstva, akosti a vyhotovenia na tovare je zákazník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia, uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť osobne, alebo e-

mailom. Ak bol tovar dodaný v rozpore so zmluvou, predávajúci dodá zákazníkovi chýbajúce

množstvo tovaru, príp. dodá zákazníkovi náhradný tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom zmluve.

Ak sa vada na dodanom tovare prejaví až neskôr, zákazník uplatňuje reklamáciu u predávajúceho a to v prevádzke spoločnosti SV.P.FIDELITAS, s. r. o.

4. Vybavenie reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu (podľa povahy tovaru). Predávajúci resp. servisný technik autorizovaného servisu na základe obhliadky tovaru vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada tovaru (či už opraviteľná alebo nie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

5. Nároky z vád tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou.

Zákazník môže namiesto odstránenia vady opravou požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má zákazník právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak sa na tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Ak predávajúci resp. autorizovaný servis reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a zákazník má právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.

6. Všeobecné reklamačné podmienky. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu predávajúcemu resp. do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky: – je predložený originálny záručný list (ak bol s tovarom dodaný),

– je predložený doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar (faktúra resp. pokladničný blok),

– je predložený reklamovaný tovar (ak to jeho povaha pripúšťa).

7. Oprava reklamovaného tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne.

8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

VIII. Spoločné ustanovenia

1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, je možné riešiť aj dohodou alebo mimosúdnou cestou.

2. Písomnosti sa doručujú pre zákazníka na adresu uvedenú v objednávke a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať, alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.